Privātuma politika

Šie privātpersonas datu aizsardzības noteikumi attiecas uz visivar.lv mājas lapu. Ja nepiekrītat šiem privātpersonas datu aizsardzības noteikumiem, tad lūdzam pamest visivar.lv mājas lapu! Šīs lapas apmeklēšana nozīmē, ka Jūs piekrītat šiem privātpersonas datu aizsardzības noteikumiem.


SIA “Visivar”, reģistrācijas numurs: 40203121205, juridiskā adrese: Čiatūras iela 13, Sigulda, LV - 2150, Sigulda (turpmāk – visivar.lv) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.


1.Personas datu apstrādes Pārzinis: “Visi var”, (turpmāk tekstā – visivar.lv), registrācijas numurs 40203121205, juridiskā adrese: Čiatūras iela 13, Sigulda, LV - 2150, Sigulda, mājaslapas adrese: www.visivar.lv.


2. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā visivar.lv vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Aktuālā privātuma politikas versija tiek publicēta visivar.lv mājas lapā www.visivar.lv, sadaļā Privātuma politika.


3.Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).


4. visivar.lv ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus:

 • 4.1. Sniedzot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta adrese) mūsu mājas lapā vai veikalā;
 • 4.2. Komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai telefona numurs, – saistīti ar Klienta komunikāciju ar visivar.lv;
 • 4.3. Klienta IP adreses informācija, no klienta konta tīmekļa vietnē www.visivar.lv vai izmantojot sīkdatnes.


5. Klienta personas datu apstrādes pamats:

 • 5.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem;
 • 5.2. Klientu pasūtījumu izpilde un darījuma noformēšana – lai visivar.lv varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tās.
 • 5.3. visivar.lv likumīgās intereses – visivar.lv ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams 6.1.-6.6.punktos norādīto darbību veikšanai.. Read more at: https://visivar.lv/lv/privatuma-politika/


6. visvar.lv apstrādā Klienta personas datus šādā nolūkā:

 • 6.1. Piedāvājumu sagatavošanai;
 • 6.2. Pārdošanas darījumu noformēšanai;
 • 6.3. Piegādes nodrošināšanai;
 • 6.4. Klientu informēšanai par jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem;
 • 6.5. Klienta sūdzību izskatīšanai saistībā ar pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem;
 • 6.6. Biznesa plānošanai un analītikai;


7. visivar.lv iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

 • 7.1. Iegādājas produktus vai pakalpojumus visivar.lv veikalā vai interneta veikalā, veicot Klienta identifikāciju;
 • 7.2. Jautā produktu vai pakalpojumu piedāvājumu vai sazinās ar visivar.lv saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
 • 7.3. Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās.


8. Klienta personas datu nodošana trešajām pusēm

 • 8.1. Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese.
 • 8.2. visivar.lv ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
 • 8.3. visivar.lv izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.


9. Personas datu glabāšanas ilgums: visivar.lv glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • 9.1. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • 9.2. kamēr visivar.lv pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • 9.3. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā visivar.lv var realizēt savas likumiskās intereses.


10. Datu drošība un datu labošana

 • 10.1. Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi visivar.lv mājaslapā vai veikala apmeklējuma laikā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. visivar.lv veic visus iespējamos drošības pasākumus (administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus.
 • 10.2. Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
 • 10.3. visivar.lv interneta veikala lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: veikals@visivar.lv Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru klients veicis pasūtījumu.
 • 10.4. visivar.lv neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no visivar.lv, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.Turpinot pārlūkot mājaslapu, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk    close